سونوگرافی داپلر

سونوگرافی یک روش تشخیصی فراگیر و عموما بی ضرر با امواج فراصوتی برای طیف گسترده بیماران می باشد که در بررسی رشد و آنومالی رحم و جنین و همچنین شکم و لگن و مجاری ادراری و بیشتر بافتها و اندامها کمک کننده می باشد.

تکنیک های انجام پذیر در بخش سونوگرافی امدادگران:

  • سونوگرافی های روتین و ساده
  • سونوگرافی داپلر رنگی عروقی
  • بررسی پایش رشدو غربالگری جنین
  • نسوج سطحی و عمقی سینه و بافت ها
  • ررسی قلب و دریچه ها و بیماریهای مادرزادی