بخش ها (دپارتمان)Category: اختصاصی

MRI (1.5 تسلا)

MRI (1.5 تسلا)

ام آرآی : دستگاه تصویربرداری پزشکی است که…