دکتر سیما خوش خلق

درباره پزشک

متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی زنان و گزارش رادیولوژی و ماموگرافی

متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی زنان و گزارش رادیولوژی و ماموگرافی