درباره پزشک

مسئول فنی تصویربرداری پزشکی-متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی ،گزارش CT Scan های تخصصی،رادیولوژی و ماموگرافی

مسئول فنی تصویربرداری پزشکی-متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی ،گزارش CT Scan های تخصصی،رادیولوژی و ماموگرافی